Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

1  POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa zasady świadczenia
  i korzystania z usług świadczonych przez Trycho Medica Edyta Kornacka, NIP: 7761621736.
 2. Klienci mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego.
 3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem postanowień Regulaminu.

2 KLIENCI

 1. Klientem Trycho Medica  może być dowolna , pełnoletnia osoba fizyczna.
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie, za wyraźną zgodą rodziców lub opiekuna ( w tym ustawowego).

3 UMAWIANIE WIZYT

 1. Klient ma możliwość wcześniejszego umówienia wizyty telefonicznie lub mailowo.
 2. Trycho Medica zastrzega sobie prawo pobierania zadatku przy rezerwacji wybranych Usług, zwłaszcza w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie, lub 3 razy odwołali wizytę co najmniej 60 min przed wyznaczonym terminem.
 3. O zadatku i jego kwocie klient zostanie poinformowany przed umówieniem wizyty.
 4. Trycho Medica zastrzega sobie prawo do odmowy umówienia wizyty i odmowy wykonania Usługi w przypadku klientów, którzy co najmniej 3 razy nie stawili się wcześniej na wizycie w umówionym terminie, lub 3 razy odwołali wizytę co najmniej 60 min przed wyznaczonym terminem.
 5. Klient, który nie wpłacił zadatku, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godziny przed jej terminem. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 6. Klient, który wpłacił zadatek, może odwołać umówioną wizytę najpóźniej na 24 godzin przed jej terminem i odzyskać kwotę wpłaconego zadatku. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24godzin przed jej terminem skutkuje zatrzymaniem zadatku przez Trycho Medica. Nieodwołanie wizyty lub odwołanie jej później niż na 24 godziny przed jej terminem będzie traktowane jak niestawienie się na wizycie w umówionym terminie.
 7. Na umówioną wizytę należy przyjść punktualnie.
 8. W przypadku spóźnienia klienta Gabinet zastrzega sobie prawo skrócenia czasu trwania Usługi, o czym klient zostanie poinformowany przed przystąpieniem do jej wykonania. Za skróconą Usługę obowiązuje pełna odpłatność.
 9. W przypadku spóźnienia klienta Trycho Medica zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Usługi, jeśli osiągnięcie pożądanego przez klienta efektu nie będzie możliwe w skróconym czasie. W tym przypadku Trycho Medica zachowa ewentualny zadatek wpłacony wcześniej przez klienta.
 10. Jeżeli Trycho Medica odwoła umówioną wizytę, a został wpłacony zadatek, zostanie on zwrócony klientowi.
 11. Jeżeli wykonanie Usługi opóźni się z winy Trycho Medica, Usługa nie zostanie skrócona.

4 KWALIFIKACJA DO ZABIEGU

 1. W trosce o bezpieczeństwo klientów przed przystąpieniem do zabiegu przeprowadzany jest wywiad, który ma na celu ustalić, czy nie istnieją przeciwwskazania do wykonania zabiegu.
 2. Klient zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi zgodnych ze stanem faktycznym.
 3. Trycho Medica nie ponosi odpowiedzialności za powikłania pozabiegowe lub działania niepożądane stosowanych preparatów, jeżeli nastąpią w konsekwencji zatajenia informacji o stanie zdrowia przez klienta.
 4. Trycho Medica zastrzega sobie prawo odmowy wykonania Zabiegu, jeśli pracownik przeprowadzający wywiad stwierdzi istnienie przeciwwskazań do jego wykonania.

5 STANDARDY HIGIENICZNE

 1. Trycho Medica  ściśle przestrzega wymogów sanitarnych Sanepidu w zakresie utrzymania porządku i obowiązku dezynfekcji powierzchni.
 2. Stanowiska przeznaczone dla klientów są dezynfekowane po każdej wizycie.
 3. W trakcie wykonywania zabiegów używane są rękawiczki jednorazowe, a jeżeli zabieg tego wymaga również maseczki jednorazowe.
 4. Narzędzia używane w zabiegach są jednorazowe, narzędzia wielorazowe poddawane sterylizacji w autoklawie.
 5. Do sterylizacji, dezynfekcji i czyszczenia używane są wyłącznie środki dopuszczone do stosowania w gabinetach.

6 PŁATNOŚCI

 1. Klient ma możliwość płatności za Usługi w salonie gotówką, przelewem, kartą, Blikiem.
 2. Zadatek należy uiścić przy pomocy płatności online PayU
 3. Zasady płatności online PayU określone są w regulaminie korzystania z portalu PayU
 1. Cennik Usług dostępny jest w Trycho Medica i na stronie https://trycho-medica.pl/cennik/
 2. Trycho Medica zastrzega sobie prawo do dowolnego przyznawania rabatów.
 3. Rabaty i promocje nie łączą się, chyba że regulamin promocji stanowi inaczej.

7 REKLAMACJE

 1. Klientowi przysługuje prawo do reklamacji Usługi. Powinien to zrobić w ciągu maksymalnie 3 dni od jej wykonania lub wystąpienia powikłań wywołanych Zabiegiem.
 2. Reklamację należy złożyć na piśmie drogą mailową, osobiście w Trycho Medica lub listem poleconym.
 3. Gabinet ma 14 dni kalendarzowych na rozpatrzenie reklamacji.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, Trycho Medica spełni żądania klienta.
 5. Klient ma prawo żądać zwrotu całości lub części kosztów Usługi albo wykonania nieodpłatnych poprawek jeżeli reklamacja zostanie uznana za zasadną.
 6. W przypadku odpowiedzi odmownej, klient ma prawo odwołać się od tej decyzji w ciągu 14 dni kalendarzowych. Na rozpatrzenie odwołania Trycho Medica ma 14 dni kalendarzowych.
 7. Klient nie ma prawa odmówić zapłaty za wykonaną usługę.
 8. Trycho Medica nie ponosi odpowiedzialności za powikłania, które wystąpią po poprawnie przeprowadzonym Zabiegu, poprzedzonym poprawnie przeprowadzonym wywiadem, w którym nie stwierdzono przeciwwskazań do wykonania Zabiegu.
 9. Trycho Medicanie ponosi odpowiedzialności za powikłania powstałe w wyniku nieprzestrzegania zaleceń pozabiegowych.

8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Klient ma prawo wglądu do Regulaminu, Cennika Usług i certyfikatów poświadczających umiejętności pracowników Trycho Medica
 2. W przypadku kwestii spornych nieuwzględnionych w Regulaminie zobowiązuje się do podjęcia próby polubownego ich rozwiązania.
 3. Trycho Medica zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacja o zmianach zostanie opublikowana w mediach społecznościowych Trycho Medica i na jego stronie internetowej, co najmniej 14 dni kalendarzowych przed terminem, w którym zmiany zaczną obowiązywać.
 4. Regulamin obowiązuje od dnia 2.11.2023

Skorzystanie z dowolnej Usługi jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.